1900 1583 info@dulichvietnam.com.vn

Hướng dẫn thủ tục xin visa du lịch Úc

HỒ SƠ XIN VISA ÚC
Australian Tourist Visa Documents Guide
No Giấy tờ cần thiết / Required documents Chi tiết / Details
Giấy tờ chung / Common documents
1 Hộ chiếu – Hộ chiếu gốc (khách cầm theo ngày lấy dấu vân tay)
Passport – Participant’s original passport (take it on appointment date)
2 Bản sao hộ chiếu đang dùng + Hộ chiếu cũ – 01 bản sao công chứng trang thông tin hộ chiếu và các trang có dấu xuất nhập cảnh và visa
– Lưu ý: Bản sao phải trên giấy khổ A4
Passport copy – 01 certified copy of the participant’s current passport  and old passports (information page and visa pages)
– Note: The copy has to be on A4 paper
3 Ảnh 4×6 – 02 ảnh 4×6 phông nền trắng chụp trong vòng 6 tháng gần đây
– Lưu ý: Ghi rõ họ tên đằng sau ảnh.
4×6 Photos – 02 4×6 white background photos taken with the last 6 months
– Note: Please write down your full name in the back of the pictures
4 Tờ khai thông tin cá nhân – Xin quý khách vui lòng điền đầy đủ và gửi lại cho Cty Du Lịch.
Personal Information form – Please fill out the form and send back to Tour Company.
5 Các tờ đơn xin visa – Gồm có 3 loại đơn: Mẫu 1419 + Mẫu 956 + Mẫu khai nhân thân
– Quý khách chỉ cần ký theo mẫu và gửi lại cho Cty Du Lịch 01 bản mỗi loại đơn
Visa application forms – 3 type of forms: Form 1419 + Form 956 + Detail of Relatives form
– The participant only need to sign and send back 01 copy for each form to Tour Company.
6 Giấy khai sinh – 01 bản sao công chứng
Birth Certificate – 01 certified copy
7 CMND – 01 bản sao công chứng
ID Card – 01 certified copy
8 Hộ khẩu – 01 bản sao công chứng tất cả các trang sổ hộ khẩu
Household Registration Book – 01 certified copy
9 Để xác nhận tình trạng hôn nhân, ĐSQ yêu cầu cung cấp 1 trong các giấy tờ sau:
– Giấy xác nhận độc thân
– Giấy đăng ký kết hôn
– Giấy li hôn
– Giấy chứng tử (với các trường hợp vợ hoặc chồng đã mất)
– 01 bản sao công chứng
One of the following documents:
– Marriage certificate
– Certificate of single status
– Certificate of divorce
– Death certificate (in case that husband/wife is dead)
– 01 certified copy
10 Sổ tiết kiệm hoặc Sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất – 01 bản gốc có xác nhận của ngân hàng đối với sao kê
– Trường hợp sổ tiết kiệm thì 01 bản sao công chứng
– Lưu ý: Số dư tối thiểu là 200 triệu
Saving book OR personal bank statement for the last 3 months – 01 original bank statement certified by the bank
– If using saving book then 01 certified copy of both side of the saving book
– Note: The minimum amount is 100 million VND
– Note: The validity of the saving book have to be until the end of November 2016
11 Các chứng minh tài chính khác (nếu có nên gửi):
– Giấy tờ nhà đất, oto
– Sao kê 3 tháng gần nhất thẻ tín dụng
– Cổ phần
– 01 bản sao công chứng
Other asset ownership certificates (if available):
– Land , car ownership certificate
– Credit card statement for the last 3 months
– Stock
– 01 certified copy
12 Hợp đồng lao động / Quyết định bổ nhiệm – 01 bản gốc có chữ ký và dấu công ty hoặc 01 bản sao công chứng
Employment contract – 01 original or certified copy
13 Quyết định cho nghỉ phép đi du lịch – 01 bản gốc có chữ ký và dấu công ty
– Lưu ý: ghi rõ thời gian chuyến đi và bên nào sẽ chi trả
Application for leave – 01 original copy signed and stamped by the company
– Note: Please state clearly the duration of the trip and who will cover the cost
14 Bảng lương 3 tháng gần nhất – 01 bản gốc có chữ ký hoặc dấu công ty hoặc 01 bản sao đóng dấu treo công ty
– Trường hợp trả lương qua chuyển khoản thì nộp sao kê 3 tháng tài khoản nhận lương có xác nhận của ngân hàng
Pay slips for the last 3 months – 01 original copy signed and stamped by the company or 01 copy stamped by the company
– In case of paying salary via bank transfer, then use original bank statement for the last 3 months
Lưu ý / Remark:
@ Do phải lấy dấu vân tay nên xin quý khách vui lòng trực tiếp đến LSQ đúng ngày hẹn
@ Trong một số trường hợp, LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nên mong quý khách vui lòng hợp tác